Rutiner for varsling


I Norsk Motor Klubb ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NMKs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

◦ Brudd på alminnelig lovgivning
◦ Brudd på respektive forbund sine etiske retningslinjer
◦ Mobbing, diskriminering og trakassering eller annen utilbørlig opptreden, herunder også seksuell trakassering.


◦ Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym
◦ Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
◦ Personvern og informasjonssikkerhet
◦ Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
◦ Rusmisbruk
◦ Andre kritikkverdige forholdHva bør et varsel inneholde?

Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om.

Et varsel skal være forsvarlig. Det betyr at det stilles krav til fremgangsmåte ved varselet og at det ikke kan varsles om åpenbart feilaktige forhold, eller varsle for å skade.Hvordan og til hvem varsler jeg?

Når det gjelder lokale klubber, varsles dette direkte til klubbstyret. Er det saker som gjelder styret i enkeltklubb, varsles det til NMK sentralt.

Mulig varsling om forhold av uønsket karakter, varsles til den enkelte klubb's ledelse. Hvis saken gjelder klubbens ledelse,varsles president eller generalsekretær og disse har ansvaret for videre behandling i hovedstyret og eventuelt andre instanser


Alle varsler behandles fortrolig.


 

Hvordan håndteres varsler

Grunnleggende prinsipp som NMK skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:


◦ Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse


◦ Alle varsler skal tas alvorlig


◦ Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken


◦ Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken


Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/ de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.-Disse punktene er hentet fra NIF's varslingsrutiner samt lovverk fra respektive forbund som NMK  organisasjon vil forholde seg til.


Hovedstyret 2023